Srbija

Centar za primenjene evropske studije

Adresa: Njegoševa 31v, I sprat 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381.11.4030.536

Web: www.cpes.org.rs

E-mail: office@cpes.org.rs 

Centar za primenjene evropske studije – CPES je osnovan 2006. godine sa ciljem da se bavi istraživanjem razvoja i politika Evropske unije i njihovim konsekvencama na izgradnju institucionalne arhitekture Srbije u kontekstu njenog približavanja EU. U uverenju da je evropska budućnost Srbije najbolja razvojna opcija za Srbiju i njene građane, CPES okuplja istraživače koji se bave analizom različitih  javnih politika zasnovanih na evropskim vrednostima i normama.

Opšti ciljevi Centra su zalaganje za primenu evropskih standarda i normi pri oblikovanju institucionalnih aranžmana i usvajanju javnih politika Srbije, kao i jačanje društvenog konsenzusa o potrebi proevropskog i demokratskog razvoja Srbije u interesu svih njenih građana.

Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, CPES je u proteklom periodu realizovao različite vidove aktivnosti, delujući u skladu sa svojim programskim opredeljenjem – zalaganju za evropske integracije Srbije, afirmaciji javnog dijaloga i podsticanju efikasnog finansijskog sistema sa fokusom na javne nabavke i borbu protiv korupcije. U proteklih sedam godina CPES je vršio monitoring i analizu sistema javnih nabavki, rada nezavisnih regulatornih i kontrolnih tela zaduženih za javne nabavke, a posebno antikorupcijskih mera u odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima, kao i njihovu primenu u praksi.

Postignuti rezultati predstavljeni su široj javnosti u formi studija slučaja iz tri najrelevantnije oblasti – životne sredine, zdravstva i infrastrukture, inicijativama zastupanja za efikasniji sistem javnih nabavki, kao i na seminarima i konferencijama. Ključni rezultati našeg istraživanja redovno se objavljuju i u godišnjim Alarm izveštajima o stanju javnih nabavki, koji izlaze od 2019. godine, kao i na seminarima za organizacije civilnog društva, predstavnike medija i javne funkcionere na kojima se razgovaralo o temama koje mogu doprineti poboljšanju sistema javnih nabavki.

 

Bivši partner:

Fondacija za Otvoreno Društvo, Srbija

Fondacija za Otvoreno Društvo, Srbija (FODS) je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava politike sistemskog razvoja, programe i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture i svega onoga što se uz to podrazumeva. Za dvadeset godina svoga postojanja i rada FODS je bila posvećena sistemskim promenama politika, programima i aktivnostima usmerenim na unapređenje demokratskih promena i kulture, tj. principima vladavine prava, dobrog upravljanja, odgovornosti, kao i učešću građana u javnom životu, i poštovanju ljudskih prava.

FODS se posebno fokusira na izgradnju funkcionalne demokratske države, razvoj i efikasno sprovođenje pro-evropskih javnih politika, učvršćavanju stabilnosti i intenziviranju saradnje u regionu Zapadnog Balkana, kao i ubrzanju unutrašnjih procesa evropeizacije. FOD, Srbija široko podržava, blisko sarađuje i učestvuje u aktivnostima civilnog društva Srbije i Zapadnog Balkana u borbi protiv korupcije u društvu. FODS je bila među osnivačima i liderima dve koalicije civilnog društva u Srbiji koje su postigle značajan uspeh u uspostavljanju transparentnog i odgovornog upravljanja: Koalicija za slobodan pristup informacijama i Koalicija za nadzor javnih finansija. Kroz ove kaolicije i samostalno, FOD, Srbija je primenjivala razlicite metodologije u borbi protiv korupcije, od slobodnog pristupa informacijama, preko nadzora nad sprovođenjem antikorupcijskih politika pa sve do watchdog aktivnosti ukljucujući i strateško zastupanje. Od 2007, FODS je aktivna u stvaranju kapaciteta i širenju uticaja regionalnih organizacija, kao i u uspostavljanju regionalnog dialoga o ovim pitanjima.

CPES