Crna Gora

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Adresa: Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 266 326; 266 327

Fax: +382 20 266 328

Web: www.mans.co.me

E-mail: mans@t-com.me

MANS je nevladina organizacija koja se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala koji utiču na Crnu Goru. Strateški ciljevi MANS-a za period od 2012. do 2015. godine uključuju sledeće: smanjiti visoki nivo korupcije, smanjiti šanse za organizovani kriminal i povećati transparentnost u oblastima podložnim korupciji i organizovanom kriminalu.  

U ostvarenju strateških ciljeva, pružamo pravnu pomoć žrtvama korupcije i organizovanog kriminala; istražujemo i prijavljujemo slučajeve korupcije i organizovanog kriminala; pratimo sprovođenje zakona i politika vezanih za korupciju i organizovani kriminal; istražujemo politike i predlažemo rješenja; lobiramo za izmjenu zakona, politika i praksi; mobilišemo građane da traže reforme u u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

MANS je do sada implementirao četiri nacionalna projekta finansirana od strane EU (dva kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)) i dva IPA projekta. Takođe, MANS je sproveo dva regionalna IPA projekta sa različitim partnerima sa područja Balkana i EU. Trenutno MANS ima 30 stalno zaposlenih i niz eksternih eksperata.