Bosna i Hercegovina

Eda - Agencija za razvoj preduzeća

Adresa: Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 300 241, +387 51 319 507

Web: www.edabl.org

E-mail: eda@edabl.org

Eda već 25 godina radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana.

Fokusirani smo na transformaciju upravljanja – od reaktivnog, do kreativnog.

Eda je aktivna u tri oblasti u kojima pomažemo:

  • evoluciju održivih politika i efikasnih institucija za razvoj malih i srednjih preduzeća u kompleksnom kontekstu – Eda kao mislionica,
  • transformaciju poslovnih modela i poslovanja malih i srednjih preduzeća ka povećanju dodane vrijednosti – Eda kao radionica i
  • tranziciju javne uprave na dobro upravljanje – Eda kao vodič.

Eda uspješno kombinuje istraživački pristup kako bi dobro razumjela kontekst i prirodu problema, i razvojnu podršku koja se fokusira na nove prakse i pronalaženje praktičnih, izvodljivih i inovativnih odgovora na izazove.

Iskustvo koje smo stekli nam omogućava duboko razumijevanje lokalnog konteksta i skrivenih faktora koji omogućavaju ili sprečavaju uspjeh razvojnih poduhvata. Sarađujući sa velikim brojem  donosilaca odluka i praktičara stekli smo povjerenje i ugled, kao jedan od najvažnijih segmenata naše neopipljive imovine.

Stabilan tim od 11 ljudi sa znanjima i iskustvima koja se dopunjuju i kombinuju u timskom radu, predstavlja našu glavnu snagu.  Tim je posvećen stalnom učenju, usvajanju novih metodologija i alata i sticanju iskustva u njihovoj primjeni, kako bismo pomogli našim partnerima i klijentima da djelotvorno odgovaraju na sve kompleksnije izazove sa kojima se suočavaju. Edin tim dopunjava velika mreža spoljnih saradnika u zemlji i regionu.

Za skiciranje, pokretanje i olakšavanje promjene kojoj smo posvećeni koristimo metaalat Trougao promjena (Change Triangle 3.0)1. Ovaj alat se koristi kao „skela“ za dizajniranje ekosistema promjena, jer se bavi kreiranjem i primjenom instrumenata koji obuhvataju i promjene koje se tiču konteksta, odnosno cjeline, a ne samo promjene unutar konteksta.

Trougao promjena sadrži:

  • dugoročnu viziju – služi za motivaciju i orijentaciju,
  • metanarativ – služi za orijentaciju i prevodi viziju u narativne termine koji su u rezonanci s vrijednostima i kulturom konteksta, organizacije ili sistema koji želimo da oblikujemo,
  • mikronarative – priče izgrađene iz proživljenog iskustva koje služe za izgradnju zajedničkog identiteta koji je u rezonanci sa makronarativom,
  • mehanizme – stvaraju sredstva pomoću kojih se postiže učinak ili svrha, tj. ostvaruje vizija i organizacione i društvene mreže – olakšavaju razmjenu između metanarativa, mikronarativa i mehanizama.

 

Bivši partner:

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina (FOD BiH) je nezavisna i neprofitna organizacija, koja radi kao dio mreže Soros Fondacija, osnovana 1993. godine i usmjerena je na unapređivanje otvorenog društva. Do sada je FOD BiH investirao više od 100 miliona dolara u obrazovanje, pravosuđe, lokalnu samoupravu, medije, kulturne i druge projekte.

Strateški prioriteti FOD BiH u razdoblju od 2012 i 2014 godine su: - zagovaranje pristupa kvalitetnijem obrazovanju - bez diskriminacije; poticanje uslova za bolje i učinkovitije politike i prakse nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava u BiH; unapređivanje politika koje omogućuju veću transparentnost vladinih aktivnosti; unapređivanje demokratskog upravljanja na lokalnom nivou kao i poboljšanje zakonodavstva i izvršne vlasti; podrške poboljšanju položaja romske zajednice, suprotstavljanje građanskog identiteta nacionalizmu i daljem razaranju društva; poticanje edukacije civilnog društva za rješavanja spornih pitanja u dijalogu s Vladom.

FOD BiH je, zajedno sa četiri regionalna partnera, proveo projekat BACCI - Balkanska Anti-koruptivna građanska inicijativa 2010/2011, koji je finansiran od strane Evropske komisije kroz IPA program 2008 – Podrška civilnom društvu: Partnerska akcija “Borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i trgovine’’.

Eda