Документи Северна Македонија

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПОЧЕТНО ИСТРАЖУВАЊЕ

ИЗВЕШТАИ ЗА НАПРЕДОКОТ

ИЗВЕШТАИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА БИРОТО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

ИЗВЕШТАИ ДРЖАВЕН ЗАВОД НА РЕВИЗИЈА

ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

ИЗВЕШТАИ ОД МОНИТОРИНГОТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

ЦГК - Извештај oд мониторингот на јавните набавки во Република Mакедонија - 3/2012

ЦГК - Извештај oд мониторингот на јавните набавки во Република Mакедонија - 4/2012

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 1/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 2/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 3/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 4/2013

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 1/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 2/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 3/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 4/2014

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 1/2015

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 2/2015

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 27

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 28

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 29

ЦГК - Извештај од мониторингот на јавните набавки во Република Македонија - 30

ИНДЕКС НА РАЦИОНАЛНОСТ

МОНИТОРИНГ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ НА ЛОКАЛНИ НИВО