Kosovë

Kosovo Foundation for Open Society

Adress: Imzot Nike Prela vila 13

Phone: +381 38 542 157

Web: http://kfos.org

Email: info@kfos.org

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur - KFOS është organizatë joqeveritare dhe pjesë e rrjetit ndërkombëtar të fondacioneve filantropike nga George Soros. Fondacioni punon me qeverinë dhe shoqërinë civile për të fuqizuar kapacitetet, për të përmirësuar implementimin e politikave ekzistuese dhe për të zhvilluar drejtime të reja strategjike. Fondacioni, këtë e bën duke zhvilluar dhe implementuar projektet e veta dhe duke mbeshtetur organizatat Kosovare, të cilave u nevojitet përkrahje financiare dhe operacionale.