KAKO DO EFEKTIVNE KONTROLE SVRSISHODNOSTI JAVNIH NABAVKI?

05.12.2016.

 

Kako do efektivne kontrole svrsishodnosti javnih nabavki tema je u fokusu regionalne konferencije održane 5.12.2016. godine, u okviru projekta „Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u državama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u EU“, koji u našoj državi sprovodi Fond otvoreno društvo BiH. Konferencija je okupila više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva, medija, državnih institucija za reviziju i javne nabavke BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Rezultati komparativnog istraživanja pravnog i institucionalnog okvira javnih nabavki, analiza više od 200 konkretnih slučajeva javnih nabavki, te praćenje efektivnosti postojećih sistema javnih nabavki u četiri promatrane države, koji su predstavljeni na konferenciji, ukazuju na niz slabosti.

Kad je riječ o BiH, uočene slabosti sistema javnih nabavki jesu neadekvatan ili neefikasan sistem praćenja postupaka javnih nabavki. Pravilnik, usvojen u septembru 2016., kao temelj za proces praćenja postupaka javnih nabavki, ne prepoznaje procjenu svrsishodnosti odnosno opravdanosti javne nabavke.

„To znači da Agencija za javne nabavke BiH nije u mogućnosti ocijeniti u kojoj mjeri postupci javnih nabavki odgovaraju načelima transparentnosti, nediskriminacije, poštenog konkurentskog nadmetanja i posebno efikasnog korištenja javnog novca, kako to propisuje Zakon o javnim nabavkama BiH. Nadalje, iz izvora za praćenje postupaka izostavljene su informacije medija i izvještaji nevladinih organizacija, te isključena mogućnost anonimnog prijavljivanja nezakonitosti u postupcima javnih nabavki. Konačno, Ured za razmatranje žalbi BiH ne objavljuje svoje odluke još od 1. januara 2016 godine, iako je to zakonska obaveza”, kazao je Mervan Miraščija, projektni menadžer Fonda otvoreno društvo BiH.

Još neke od uočenih slabosti sistema javnih nabavki jesu i netransparentost javnih nabavki u svim fazama postupka, te nesvrsishodnost javnih nabavki.

“Svrsishodnost je neophodna u svim fazama javne nabavke – planiranje, sprovođenje postupka i izvršenje ugovora. Agencija za javne nabavke je i dalje nadležna da prati samo jednu fazu javne nabavke, a to je faza koja obuhvata objavu poziva o javnoj nabavci, evaluaciju ponuda i dodjelu ugovora. Niti jedan praćeni slučaj javnih nabavki u BiH, koji smo analizirali, ne prolazi kriterij svrsishodnosti”, dodao je Aleksandar Draganić, glavni istraživač na projektu u BiH.

Postizanje svrsishodnosti trošenja budžetskih sredstava u velikoj mjeri ovisi o kvaliteti zakonskih i podzakonskih rješenja, ali i od rada stručnih službi institucija koje vrše nabavke. U BIH je primjetan nedostatak volje za značajnije zakonodavne i institucionalne promjene sistema javnih nabavki. „Proces prijeko potrebnog unaprijeđenja sistema javnih nabavki u BiH zahtijeva jasno razumijevanje identificiranih problema u javnim nabavkama i čvrstu posvećenost svih relevantnih aktera, kao i otvorenost i inkluzivnost za sve zainteresirane strane,“ jedan je od zaključaka analize stanja u BiH, koja je prezentovana na današnjoj konferenciji.

 

Medijske objave sa izjavama predstvnika BTW koalicije možete pogledati na sledećim linkovima: 

http://ba.n1info.com/a125766/Vijesti/Vijesti/Javne-nabavke-Pitati-zasto-se-nesto-nabavlja-a-ne-kako.html

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101585%3Asarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-german-filkov-centar-za-graanske-komunikacije-makedonija-qnije-samo-kraa-novca-preko-korupcije-u-javnim-nabavkamaq-0226&catid=55%3Abih&Itemid=53

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101586%3Asarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-inserti-0128&catid=55%3Abih&Itemid=53

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101584%3Asarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-vuk-mara-mrea-za-afirmaciju-nevladinog-sektora-crna-gora-qoekujemo-da-taj-postupak-javne-nabavke-bude-u-jednom-veem-stepenu-osloboen-od-koruptivnih-r&catid=55%3Abih&Itemid=53

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101583%3A-sarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-svetlana-toma-anoki-direktorica-agencije-za-javne-nabavke-bih-qneophodna-je-u-svakoj-fazi-ciklusa-javnih-nabavki-jedna-dobra-kontrolaq-0228&catid=55%3Abih&Itemid=53

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101582%3Asarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-mervan-miraija-programski-koordinator-fond-otvoreno-drutvo-bih-qbih-jedina-u-cijelosti-nije-uskladila-zakonsko-rjeenje-sa-direktivamaq-0047-&catid=55%3Abih&Itemid=53

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101581%3A-sarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-mervan-miraija-programski-koordinator-fond-otvoreno-drutvo-bih-qpotroeno-je-preko-20-milijardi-km-putem-postupaka-javnih-nabavki-u-bihq-0057&catid=55%3Abih&Itemid=53

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101580%3A-sarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-mervan-miraija-programski-koordinator-fond-otvoreno-drutvo-bih-qjedna-od-osnovnih-stvari-koja-podvlai-sve-analize-je-poveanje-transparentnosti-postu&catid=55%3Abih&Itemid=53

http://sens-tv.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=101579%3A-sarajevo-izjave-za-medije-povodom-konferencije-qkako-do-efektivne-kontrole-svrsishodnosti-javnih-nabavkiq-mervan-miraija-programski-koordinator-fond-otvoreno-drutvo-bih-qutvrdili-smo-brojne-nezakonitosti-tokom-kontrola-u-javnim-nabavkama-bihq-0132&catid=55%3Abih&Itemid=53