Filip nezakonito potrošio 250.000

29.07.2016.

Izvor: www.dan.co.me

 

 

Pred­sjed­nik Cr­ne Go­re Fi­lip Vu­ja­no­vić bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra, od­no­sno pri­mje­nom ne­po­sred­nog spo­ra­zu­ma sa po­nu­đa­či­ma, po­tro­šio je u 2015. go­di­ni 287.729 eura, pri če­mu je pre­kr­šio Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma. Zbog kr­še­nja za­ko­na, Upra­va za jav­ne na­bav­ke je Upra­vi za inspek­cij­ske po­slo­ve pre­da­la za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv pred­sjed­ni­ka.
Pre­ma Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma, in­sti­tu­ci­ji Pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re bi­lo je do­zvo­lje­no da bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra po­tro­ši oko 36.800, ali je su­prot­no pro­pi­si­ma po­tro­še­no još 250.900 eura. Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma ja­sno je pro­pi­sa­no da ukup­na go­di­šnja vri­jed­nost jav­nih na­bav­ki pri­mje­nom ne­po­sred­nog spo­ra­zu­ma ne mo­že da pre­la­zi de­vet od­sto od iz­vr­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke uko­li­ko je on od 200.000 do 500.000 eura.

Bu­džet za jav­ne na­bav­ke in­sti­tu­ci­je Pred­sjed­ni­ka je u 2015. go­di­ni iz­no­sio 409.094 eura. Vu­ja­no­vić je umje­sto do­zvo­lje­nih de­vet po­tro­šio čak 70 od­sto iz­vr­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke, od­no­sno 287.729 eura, pri­mje­nju­ju­ći di­rekt­nu po­god­bu sa po­nu­đa­či­ma.

Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma ne za­bra­nju­je na­bav­ku ro­be i uslu­ga mi­mo ten­de­ra, ali su te pro­ce­du­re če­sto spor­ne, zbog če­ga NVO sek­tor već go­di­na­ma upo­zo­ra­va da su ne­po­sred­ni spo­ra­zu­mi plod­no tle za ko­rup­ci­ju i fa­vo­ri­zo­va­nje po­je­di­nih fir­mi i stva­ra­nje ne­po­šte­ne tr­ži­šne utak­mi­ce. Pre­ma za­ko­nu, ne­po­sred­ni spo­ra­zum je di­rekt­ni do­go­vor iz­me­đu na­ru­či­o­ca i po­nu­đa­ča o uslo­vi­ma jav­ne na­bav­ke.

Pri­je po­kre­ta­nja po­stup­ka jav­ne na­bav­ke na­ru­či­lac je du­žan da pri­ba­vi sa­gla­snost nad­le­žnog or­ga­na o is­pu­nje­no­sti uslo­va za spro­vo­đe­nje po­stup­ka. Vu­ja­no­vić ni­je ras­pi­si­vao ten­de­re ni za na­bav­ke ko­je vri­je­de ne­ko­li­ko de­se­ti­na hi­lja­da eura, iako to ra­de sko­ro sve dru­ge in­sti­tu­ci­je.

Ta­ko je pred­sjed­nik sa Te­le­ko­mom do­go­vo­rio po­sao vri­je­dan 65.539 eura, ko­ji se ti­če uslu­ga fik­sne i mo­bil­ne te­le­fo­ni­je, kao i in­ter­ne­ta. Vu­ja­no­vić je za avio-kar­te agen­ci­ji Grand dao 19.489 eura, Mar­la tra­ve­lu 10.349 i Oki eiru 2.566. Za ko­ri­šte­nje vip sa­lo­na na Aero­dro­mu Cr­ne Go­re za pred­jed­ni­ka je iz dr­žav­nog bu­dže­ta pla­će­no 1.935 eura. Za slu­žbe­na pu­to­va­nja utro­še­no je 38.980 eura.

Vu­ja­no­vić je za re­pre­zen­ta­ci­je po­tro­šio čak 61.978 eura, a ra­ču­ni su pla­ća­ni ho­te­li­ma Ava­la, Splen­did i Ri­džent Por­to Mon­te­ne­gro, kao i re­sto­ra­ni­ma Plav­ni­ca, Pod vo­lat, Ca­ri­ne...Svi ti po­slo­vi, pa i mno­gi dru­gi, skla­pa­ni su di­rekt­nom po­god­bom sa po­nu­đa­či­ma.

Po­red na­ve­de­nog, in­sti­tu­ci­ja Pred­sjed­ni­ka je mi­mo ten­de­ra ku­po­va­la cvi­je­će, za ko­je je da­to 286 eura, pla­ća­la par­king u iz­no­su od 2.046 eura, lje­ko­ve za ko­je je po­tro­še­no 1.447. Za tak­si je iz dr­žav­nog bu­dže­ta utro­še­no oko 2.500 eura, za kan­ce­la­rij­ski ma­te­ri­jal 5.747, a ku­pi­li su i mo­bil­ne te­le­fo­ne za 6.384 eura.

Pred­sjed­nik Vu­ja­no­vić je la­ni za ku­po­vi­nu ka­ra­ta za fud­bal­ske utak­mi­ce pla­tio 300 eura. Za iz­ra­du uni­kat­nih po­klo­na pla­će­no je 2.045 eura, štam­pa­nje i umno­ža­va­nje po­ziv­ni­ca i go­vo­ra 4.547, odr­ža­va­nje saj­ta 1.200, a ku­pi­li su i te­le­vi­zor za 1.197 eura i lap­top za 381 euro.M.S.